بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

مهندسین مشاور پویاب با توجه به ضرورت و نیاز به توسعه نظارت بر بهره برداری و نگهداری در سطح كشور، به عنوان شركت پیشرو در این رابطه، امور بهره برداری و نظارت بر شبكه های آبیاری و زهكشی را دایر نمود. در سال 1377 نظارت بر بهره برداری و نگهداری از شبكه آبیاری و زهكشی مغان برای مدت 6 سال به شركت واگذار گردید، كه مشاور براساس استانداردهای سازمان برنامه و بودجه نظارت بر بهره برداری و نگهداری، تعمیرات و خدمات پشتیبانی را عهده دار گردید. این خدمات طی مدت مذكور آثار چشمگیری بر بهبود شرایط بهره برداری و نگهداری از شبكه مذكور داشته است.
فعالیت های عمده مهندسین مشاور پویاب در بخش نظارت بر بهره برداری و نگهداری شامل فعالیت های زیر می باشد:
• تدوین و ارائه برنامه بهره برداری و نگهداری
• کنترل روند انجام کارهای بهره برداری و نگهداری از شبکه آییاری و زهکشی
• برنامه ریزی و راهبری تشکل های آب بران
• نظارت بر عملیات بهره برداری و نگهداری و تهیه گزارش
• بررسی عملکرد سامانه آبیاری و زهکشی و ارائه برنامه برای رفع معایب و بهبود آن