تصفیه خانه و شبکه آب و فاضلاب شهری و روستایی

انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و نظارت بر اجرای تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و روستایی از جمله خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور پویاب می باشد. عمده فعالیت های این بخش شامل موارد زیر می باشد:
• انـجام مطالعـات شنـاخت شبكه هـای جمع آوری فاضلاب و خطوط انتقال فاضلاب شهری و وستایی
• مطالعات شبكه هـای جمع آوری رواناب هـای سطحـی
• تهیه نقشه های اجرایی طرح های فوق
• انجام خدمات طراحی مقدماتی و تفصیلی
• نـظارت بر اجـرای شبکه های فاضلاب شهری و روستایی