سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور (GIS & RS)

مهندسین مشاور پویاب با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در طرح های منابع آب و کشاورزی خدمات زیر را ارائه می نماید:

مطالعات، بررسی ،تحلیلها و طراحی

• انجام مطالعات جامع شناخت، نیازسنجی و امكان سنجی
• طراحی سامانه های اطلاعات مكانی
• جمع آوری و آماده سازی اطلاعات

جمع آوری، صحت سنجی و ارشیو اطلاعات برای منابع اطلاعاتی موجود

• جمع آوری میدانی اطلاعات مکانی و توصیفی در فیلدهای اراضی، زمین شناسی و خاکشناسی، منابع آب، هواشناسی و ...
• آماده سازی اطلاعات مکانی (GIS Ready)