سدسازی

امور سدسازی مهندسین مشاور پویاب با بیش از سی سال تجربه موفق در صنعت آب کشور، خدمات مهندسی مربوط به مطالعات جامع شناسایی، مرحله اول و دوم و نظارت بر ساخت سدهای خاکی و سنگریزه ای ارائه می نماید. خدمات عمده ارائه شده در این بخش عبارتند از:
• مرور و تدقیق مطالعات پایه شامل هواشناسی، هیدرولوژی، لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه، زمین-شناسی و ژئوتكنیك، مصالح ساختمانی و غیره
• گزینه یابی محل و نوع سد و مطالعات امکان سنجی
• مطالعات، طراحی و نظارت بر ساخت سدهای سنگریزهای و خاکی
• نیرگاه های برقابی
• کنترل پایداری مخازن
• مطالعات علاج بخشی سدها
• آنالیز ریسک
• سیستم انحراف، سرریز، آبگیر و تونل
• تجهیزات هیرومکانیکال سد
• راه های دسترسی و پل ها
• ساختمانهای مسکونی و اداری