مطالعات اجتماعی، نظام های بهره برداری و مشارکت مردمی

مهندسین مشاور پویاب با بهره گیری از کارشناسان مجرب علوم اجتماعی در زمینه مطالعات اجتماعی طرح های توسعه منابع آب و خاک، نظام های بهره برداری و مشارکت مردمی مشغول به ارائه خدمات زیر می باشد:
• مطالعات جمعیتی و مشاركت های مردمی
• تحلیل مالی مشارکت گروه های ذینفع
• ساماندهی نظام های بهره برداری از منابع کشاورزی
• ارزیابی اثرات اجتماعی طرح های توسعه ای برای ذینفعان
• ایجاد و توانمندسازی تشكل های آب بران
• تملک اراضی، خسارت مخزن و اسکان مجدد