مطالعات زیست محیطی طرح ها

مهندسین مشاور پویاب همگام با مطالعات توسعه منابع آب و خاک، همواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و حفاظت از اکوسیستم منطقه طرح را مد نظر داشته است و در راستای ارائه خدمات مهندسی منطبق با اصول توسعه پایدار، خدمات زیر را در این بخش ارائه می نماید:
• مطالعات پایه زیست محیطی
• مطالعات محیط زیست فیزیكی،انسانی و بیولوژیكی
• مدیریت و برنامه‌ریزی زیست محیطی
• ارزیابی اثرات اجتماعی، سلامت و محیط زیست
• ارزیابی اثرات زیست محیطی
• سیستم مدیریت زیست محیطی
• ارزیابی استراتژیك زیست محیطی
• استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی
• سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی
• تصاویر ماهواره‌ای و عكس‌های هوایی