مطالعات مدیریت و برنامه ریزی منابع آب

مهندسین مشاور پویاب با استفاده از کارشناسان با تجربه و دارای نگرش عمیق و جامع نگر در زمینه مسائل مدیریتی منابع آب کشور دارای تجربیات ارزشمندی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع آب طرح ها می باشد. عمده فعالیت های این بخش که با نگرش مدیریت جامع منابع آب و با لحاظ ارتقاء شرایط زیست محیطی و اجتماعی منطقه طرح صورت می گیرد به شرح زیر است:

• مطالعات شبیه سازی مخازن سدها
• مطالعات بهینه سازی بهره برداری از سیستم های منابع آب
• تعیین منحنی فرمان بهره برداری از سد