کشاورزی

فعالیت های عمده مهندسین مشاور پویاب در بخش کشاورزی شامل فعالیت های زیر می باشد.
• تعیین وضعیت زراعی و دامی
• نحوه كاربری اراضی و كاربری منابع آب
• اثر فعالیت های كشاورزی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برداران در شرایط موجود و پیش بینی شرایط پس از اجرای طرح
• طراحی و تدوین الگوی مناسب كشت بهینه در تناسب با شرایط اقلیمی و منــابع آب و خاك