بخشی از پروژه های انجام شده و در دست انجام

 • مطالعات مرحله اول (شناسایی و مقدماتی) طرح سد و شبکه مردق چای
 • نظارت بر بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی مغان- اردبیل
 • مطالعات مرحله اول (طرح مقدماتی) شبکه آبیاری و زهکشی دشت بناب
 • مطالعات مرحله دوم سد قره ناز
 • مطالعات مرحله اول سد و شبکه آبیاری و زهکشی علی آباد هوراند
 • نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال بناب
 • مطالعات مرحله اول و دوم سد و شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح های توسعه منابع آب در حوزه دره رود
 • مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی طرح توسعه منابع آب حوزه دره رود
 • مطالعات مرحله اول سد و شبکه آبیاری و زهکشی اهل ایمان
 • مطالعات مرحله دوم عملیات اجرائی ترمیم بند انحرافی بران
 • مطالعات احداث سد مخزنی خورشید آباد و عملیات اجرائی سرریز و سیستم آبگیر
 • نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرائی ایستگاه پمپاژ و شبکه 930 هکتاری خداآفرین
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی تازه کند
 • نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی سد و تاسیسات وابسته تازه کند
 • مطالعات علاج بخشی سد مخزنی اینچه نو
 • مطالعات مرحله اول ایستگاه پمپاژ و سامانه انتقال آب از سد احمدبیگلو به مشگین شهر
 • نظارت کارگاهی و عالیه بلوک 6 و و بخشی از بلوک 5 شبکه فرعی احمدبیگلو
 • نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب مشگین شهر
 • مطالعات مرحله اول طرح تاسیسات آبگیری و شبکه آبیاری و زهکشی دشت مولاب ایلام
 • مطالعات مرحله دوم سد مخزنی گاران و سیستم انتقال آب به اراضی کشاورزی
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزنی چناره و شبکه آبیاری و زهکشی دشت های شباب، چرداول و بیجنوند
 • نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرائی سد گاران
 • مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی و نظام بهره برداری سد مخزنی آله دره و سیستم انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی
 • مطالعات مرحله دوم سیستم آبیاری تحت فشار طرح حسنلو- نقده
 • نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرائی شبکه فرعی آبیاری تحت فشار حسنلو-نقده
 • نظارت بر عملیات اجرائی طرح تاسیسات آبگیری و شبکه آبیاری و زهکشی دشت مولاب
 • مطالعات زیست محیطی سد مخزنی گاوی
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی گاوی و شبکه آبیاری و زهکشی
 • مطالعات مرحله اول مشارکت مردمی و نظام بهره برداری سد مخزنی چناره
 • مطالعات مرحله دوم شبکه اصلی و فرعی پایاب گاوی
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد خیرآباد-نیکشهر
 • نظارت بر عملیات اجرائی سد خیرآباد
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه فرعی آبیاری و زهکشی میانکنگی-سیستان و بلوچستان
 • مطالعات مرحله اول و دوم سد گلوگاه و شبکه آبیاری و زهکشی
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی نمدان-فارس
 • مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر احداث سد زیرسطحی در مسیر دره چشمه گل رودبار
 • مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر عملیات اجرائی سدوشبكه آبیاری وزهكشی جنوب دریاچه زریوار-کردستان
 • مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر عملیات اجرائی ایستگاه‌پمپاژ و خط انتقال جنوب دریاچه زریوار-کردستان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تغذیه مصنوعی دشت خوی
 • مطالعات اجتماعی و مشاركت مردمی طرح خلیل لو
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی شاتوت-افغانستان
 • مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر عملیات اجرائی بند‌انحرافی ‌و كانال انتقال آب به سد آبشینه-همدان
 • مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر عملیات اجرائی کانال اصلی، شبکه ثقلی و تحت فشار حسنلو