تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی نقده

موقعیت: ایران، استان آذربایجان غربی، شهرستان نقده
کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
اهداف طرح: تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی و آب شرب شهرها و روستاها
مراحل طرح:
• فاز شناخت: 1374-1369
• فاز طراحی: 1391-1369
• فاز نظارت بر اجرا: 1374 -در دست اجرا

اجزاء طرح

فاز شناخت
بند انحرافی

• نام بند انحرافی: نقده
• طول بند انحرافی (متر): 2/62
• ظرفیت دبی سیلاب (متر مکعب بر ثانیه): 308

سد

• نام سد: حسنلو
• نام رودخانه: گدار
• نوع سد: خاکی همگن
• ارتفاع سد از بستر رودخانه (متر): 25/10
• طول تاج سد (متر): 5280
• حجم بدنه سد (میلیون متر مکعب): 14/2

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 96
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 94

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش (هکتار): 14000
• شبکه محمدیار (هکتار): 6500
• شبکه بلندآب حسنلو (هکتار): 8000
• نوع آبیاری: ثقلی
• طول زهکش اصلی (کیلومتر): 2/14
• ظرفیت زهکش اصلی (متر مکعب بر ثانیه): 14

کانال انتقال

• طول کانال انتقال (کیلومتر): 57/12
• ظرفیت کانال انتقال (متر مکعب بر ثانیه): 15

سد

• نام سد: اشنویه
• نام رودخانه: کانی رش
• نوع سد: خاکی با هسته رسی
• ارتفاع سد از بستر رودخانه (متر): 46
• طول تاج سد (متر): 491

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 127
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 6/255
• نیاز شرب (میلیون متر مکعب): 5/10

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش (هکتار): 36000
• نوع آبیاری: ثقلی

کانال انتقال

• طول کانال انتقال (کیلومتر): 19
• ظرفیت کانال انتقال (کیلومتر): 30

فاز طراحی
بند انحرافی

• نام بند انحرافی: نقده
• طول بند انحرافی (متر): 50
• ظرفیت دبی سیلاب (متر مکعب بر ثانیه): 310

سد

• نام سد: حسنلو
• نام رودخانه: گدار
• نوع سد: خاکی همگن
• ارتفاع سد از بستر رودخانه (متر): 25/10
• طول تاج سد (متر): 5270

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 5/97
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 5/92

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش (هکتار): 14800
• شبکه محمدیار (هکتار): 8800
• شبکه بلندآب حسنلو (هکتار): 6000
• نوع آبیاری: ثقلی

کانال انتقال

• طول کانال انتقال (کیلومتر): 57/12
• ظرفیت کانال انتقال (متر مکعب بر ثانیه): 15

ایستگاه پمپاژ

• ظرفیت پمپاژ اصلی (متر مکعب بر ثانیه): 3/6
• ارتفاع پمپاژ اصلی (متر): 15
• ظرفیت پمپاژ شمالی (متر مکعب بر ثانیه): 3/3
• ارتفاع پمپاژ شمالی (متر): 65
• ظرفیت پمپاژ شمال غربی (متر مکعب بر ثانیه): 2
• ارتفاع پمپاژ شمال غربی (متر): 63

سد

• نام سد: اشنویه
• نام رودخانه: کانی رش
• نوع سد: خاکی با هسته رسی
• ارتفاع سد از پی (متر): 34
• طول تاج سد (متر): 416

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 5/46
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 7/21
• نیاز شرب (میلیون متر مکعب): 5/10

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش (هکتار): 19200
• نوع آبیاری: تحت فشار

کانال انتقال

• طول کانال انتقال (کیلومتر): 19
• ظرفیت کانال انتقال (مترمکعب بر ثانیه): 30
• فاز نظارت بر اجرا

سد

• نام سد: حسنلو
• نام رودخانه: گدار
• نوع سد: خاکی همگن
• ارتفاع سد از پی (متر): 25/10
• طول تاج سد (متر): 5270

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 5/97
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 5/92

شبکه آبیاری

• مساحت شبکه بلندآب حسنلو (هکتار): 6000
• نوع آبیاری: تحت فشار

سد

• نام سد: اشنویه
• نام رودخانه: کانی رش
• نوع سد: خاکی با هسته رسی
• ارتفاع سد از پی (متر): 34
• طول تاج سد (متر): 488

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 3/48
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 7/21
• نیاز شرب (میلیون متر مکعب): 3/12
• نیاز کشاورزی (میلیون متر مکعب): 64/6
• نیاز محیط زیست (میلیون متر مکعب): 56/5

 

عکس های پروژه