طرح تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو

موقعیت: ایران، استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر
کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
اهداف طرح: تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی 2035 هکتار از اراضی منطقه
مراحل طرح:
• فاز شناخت: 1384-1381
• فاز طراحی: 1388-1386
• فاز نظارت بر اجرا: 1391 - در دست اجرا

اجزاء طرح

سد

• نام سد: احمدبیگلو
• نام رودخانه: مشگین چای
• نوع سد: خاکی با هسته رسی
• ارتفاع سد از پی(متر): 64
• طول تاج سد(متر): 567
• نوع سرریز: آزاد
• حداکثر دبی تخلیه(متر مکعب بر ثانیه): 1/65

مخزن

• حجم نرمال مخزن(میلیون متر مکعب): 04/27
• حجم آب تنظیمی سالانه(میلیون متر مکعب): 26/15
• نیاز شرب(میلیون متر مکعب): 75/2
• نیاز صنعت(میلیون متر مکعب): 87/2
• نیاز کشاورزی(میلیون متر مکعب): 5/10

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش(هکتار): 2035
• نوع آبیاری: تحت فشار

خط لوله انتقال

• نام لوله: MP ، MP ، MP1 ، MP2
• طول لوله(متر): 5530 ، 670 ، 1600 ، 650
• قطر لوله(میلیمتر): 1400 ، 1200 ، 1000 ، 600
• ظرفیت لوله(لیتر بر ثانیه): 1224 ، 970 ، 605 ، 366

 

عکس های پروژه