طرح تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی تازه کند

موقعیت: ایران، استان اردبیل، شهرستان گرمی
کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
اهداف طرح: تامین آب مورد نیاز شرب و کشاورزی روستاها و اراضی پایین دست
مراحل طرح:
• فاز شناخت: 1388-1383
• فاز طراحی: 1393-1388
• فاز نظارت بر اجرا: 1393-در دست اجرا

اجزاء طرح

سد

• نام سد: تازه کند
• نام رودخانه: سمبورچای
• نوع سد: سنگی با هسته رسی
• ارتفاع سد از پی(متر): 5/49
• طول تاج سد(متر): 315
• نوع سرریز: آزاد
• حداکثر دبی تخلیه(متر مکعب بر ثانیه): 6/236

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 4/7
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 4/8
• نیاز شرب (میلیون متر مکعب): 5/2
• نیاز کشاورزی (میلیون متر مکعب): 64/3
• نیاز محیط زیست (میلیون متر مکعب): 96/1
• نیاز صنعت (میلیون متر مکعب): 5/0

 

عکس های پروژه