طرح تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی مهران

موقعیت: ایران، استان ایلام، شهرستان مهران
کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان ایلام
اهداف طرح:
• تامین آب مورد نیاز شرب شهرستان مهران به میزان 8 میلیون متر مکعب در سال
• تامین آب مورد نیاز کشاورزی 4000 هکتار از اراضی
مراحل طرح:
• فاز شناخت (سد و شبکه آبیاری): 1392-1383
• فاز طراحی (شبکه آبیاری): 1395-1392
• فاز نظارت بر اجرا (شبکه آبیاری): 1396 - در دست اجرا

اجزاء طرح

سد

• نام سد: مهران
• نام رودخانه: گاوی
• نوع سد: خاکی با هسته رسی
• ارتفاع سد از پی (متر): 5/101
• طول تاج سد (متر): 7/732
• نوع سرریز: آزاد
• حداکثر دبی تخلیه (متر مکعب بر ثانیه): 4/2482

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 7/47
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 4/35
• نیاز شرب (میلیون متر مکعب): 8
• نیاز کشاورزی (میلیون متر مکعب): 5/36

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش (هکتار): 4000
• نوع آبیاری: تحت فشار

سامانه انتقال آب

• طول کانال انتقال (کیلومتر): 3/12

 

عکس های پروژه