طرح سد مخزنی، تأمین آب و شبکه آبیاری و زهکشی شاتوت

موقعیت: افغانستان، کابل
کارفرما: وزارت آب و انرژی جمهوری اسلامی افغانستان
اهداف طرح:
• تأمین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر کابل
• تأمین حقابه‌های موجود در پایین دست سد
• تأمین آب مورد نیاز محیط زیست پایین دست سد
• کنترل سیلاب
مراحل طرح:
• فاز شناخت: 1389-1386
• فاز طراحی: 1395-1391

اجزاء طرح

سد

• نام سد: شاتوت
• نام رودخانه: میدان
• نوع سد: سنگی با هسته رسی
• ارتفاع سد از پی (متر): 114
• طول تاج سد (متر): 500
• نوع سرریز: آزاد

مخزن

• حجم نرمال مخزن (میلیون متر مکعب): 146
• حجم آب تنظیمی سالانه (میلیون متر مکعب): 117
• نیاز شرب (میلیون متر مکعب): 1/97
• نیاز کشاورزی (میلیون متر مکعب): 5/22
• نیاز محیط زیست (میلیون متر مکعب): 5/13

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش (هکتار): 1843
• نوع آبیاری: ثقلی
• طول کانال اصلی (متر): 4717

خط لوله انتقال

• طول خط لوله انتقال (کیلومتر): 4/8
• قطر خط لوله انتقال (میلیمتر): 1600
• ظرفیت تصفیه خانه (میلیون متر مکعب): 3/92

 

عکس های پروژه