طرح سد مخزنی خیرآباد

موقعیت: ایران، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان نیکشهر
کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان
اهداف طرح: تامین آب شرب و بخشی از آب مورد نیاز کشاورزی اراضی نیکشهر
مراحل طرح:
• فاز شناخت: 1373-1371
• فاز طراحی: 1381-1380
• فاز نظارت بر اجرا: 1387-1383

اجزاء طرح

سد

• نام سد: خیرآباد
• نام رودخانه: نیکشهر
• نوع سد: خاکی با هسته رسی
• ارتفاع سد از پی(متر): 1/41
• طول تاج سد(متر): 295
• نوع سرریز: آزاد
• حداکثر دبی تخلیه(متر مکعب بر ثانیه): 1946

مخزن

• حجم نرمال مخزن(میلیون متر مکعب): 3/27
• حجم آب تنظیمی سالانه(میلیون متر مکعب): 7/4

 

عکس های طرح