طرح سد و سامانه انتقال آب گاران

موقعیت: ایران، استان کردستان، شهرستان مریوان
کارفرما: شرکت آب منطقه ای غرب
اهداف طرح:
• تامین آب آشامیدنی شهر مریوان به میزان سالیانه 20 میلیون مترمکعب .
• تامین آب صنعتی منطقه به میزان سالیانه 2 میلیون مترمکعب .
• تامین آب کشاورزی حدود 4610 هکتار دشت های مریوان – قزلجه سو – نشکاش به میزان سالانه 42 میلیون متر مکعب .
• تامین آب مورد نیاز محیط زیست به میزان سالانه 5/13 میلیون مترمکعب .
مراحل طرح:
• فاز شناخت: 1375-1368
• فاز طراحی: 1381-1380
• فاز نظارت بر اجرا: 1383- در دست اجرا

اجزاء طرح

سد

• نام سد: گاران
• نام رودخانه: گاران
• نوع سد: سنگی با هسته رسی
• ارتفاع سد از پی(متر): 62
• طول تاج سد(متر): 504
• نوع سرریز: آزاد
• حداکثر دبی تخلیه(متر مکعب بر ثانیه): 5/697

مخزن

• حجم نرمال مخزن(میلیون متر مکعب): 91
• حجم آب تنظیمی سالانه(میلیون متر مکعب): 8/68
• نیاز شرب(میلیون متر مکعب): 20
• نیاز صنعت(میلیون متر مکعب): 2
• نیاز کشاورزی(میلیون متر مکعب): 42
• نیاز محیط زیست(میلیون متر مکعب): 5/13

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش(هکتار): 4610
• نوع آبیاری: تحت فشار

خط انتقال

• طول خط لوله انتقال آب شرب(کیلومتر): 17
• قطر خط لوله انتقال آب شرب(میلیمتر): 1300
• ظرفیت خط لوله انتقال آب شرب(مترمکعب بر ثانیه): 9/0
• طول کانال انتقال آب کشاورزی(کیلومتر): 17

 

عکس های پروژه