طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت بناب

موقعیت: ایران، استان آذربایجان شرقی، شهرستان بناب
کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
اهداف طرح: استفاده از آب بهنگام رودخانه زرینه رود برای آبیاری 5900 هکتار از ارضی بهبود و توسعه محدوده طرح
مراحل طرح:
• فاز شناخت: 1382-1376
• فاز طراحی: 1386-1382
• فاز نظارت بر اجرا: 1392-1386

اجزاء طرح

شبکه آبیاری

• مساحت تحت پوشش(هکتار): 5900
• نوع آبیاری: ثقلی
• حجم آب تخصیص داده شده (میلیون متر مکعب): 5/48

کانال انتقال آب

• ظرفیت بهینه کانال(متر مکعب بر ثانیه): 5/5 • طول کانال(متر): 6859

 

عکس های پروژه